Неділя, 18.08.2019, 06:51
Головна Реєстрація RSS
Вітаю Вас, Гість
English
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Форма входу
Пошук
НАУКОВИЙ ВІСНИК КРЕМЕНЕЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ
ГУМАНІТАРНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ АКАДЕМІЇ ІМ. ТАРАСА ШЕВЧЕНКА.
СЕРІЯ: ПЕДАГОГІКА”

 

ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМИ НАУКОВОГО ВИДАННЯ :
Історія педагогіки
Вища школа
Теорія навчання
Теорія виховання
За рубежем
Вивчаємо досвід
Обговорюємо проблему

Вихід наукового вісника планується двічі на рік.
Редакційна колегія просить звернути увагу авторів статей на Постанову ВАК України „Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліків ВАК України” за №7-05/1 від 15 січня 2003 р. У статті повинні бути присутні такі необхідні елементи:
•    постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями;
•    аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано розв'язання даної проблеми;
•    формулювання цілей статті (постановка завдання);
•    виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;
•    висновки із даного дослідження і перспективи подальших наукових розвідок.
Стаття повинна відповідати тематиці видання і сучасному стану науки, бути літературно опрацьованою.

ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО ТЕХНІЧНОГО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ

Формат аркуша – А4 (210 х 297 мм). Розмір полів: верхнє, нижнє, праве – 2 см, ліве – 3 см.
При написанні основного тексту статей українською, російською, англійською, польською мовами необхідно використовувати шрифт – Тіmes New Roman, №12 через 1,0 інтервал. Абзац має становити 15 мм.
Обсяг статті не менше 10 стор., анотації – 10-12 рядків. Анотацію, ключові слова (українською, російською, англійською мовами) друкують курсивом, шрифт Тіmes New Roman, №12 .
Матеріали публікації обов'язково повинні займати повні сторінки (включаючи ілюстрації, список літератури та три анотації). Номери сторінок не проставляються. У лівому верхньому куті аркуша проставляють індекс УДК, у правому верхньому куті на цьому ж рівні розміщують такі дані: науковий ступінь (наприклад, к. т. н., д. т. н.), вчене звання (наприклад: проф., доц., с. н. с.), прізвище та ініціали авторів (один під другим). Після ініціалів кожного із авторів друкується у дужках скорочена назва установи (організації), де працює автор.
Назву статті друкують прописними літерами (стиль – normal, шрифт – Тіmes New Roman, № 12, без нахилу, жирний, без підкреслювань) по центру аркуша без переносів і відокремлюють від тексту одним рядком зверху та знизу.
Таблиці і рисунки друкують після посилань. Якщо у статті кілька таблиць чи рисунків – їх нумерують. Заголовки таблиць і рисунків необхідно розміщувати по центру, а нумерацію таблиць праворуч від таблиці (стиль – normal, шрифт – Тіmes New Roman, № 12). Рисунки повинні бути виконані за допомогою редактора Word, згруповані і являти собою один графічний об'єкт. Формули та позначення по тексту обов'язково набирати за допомогою Equation Editor – редактора формул Word, а не у текстовому режимі. У редакторі формул мають бути встановлені такі параметри – розміри: загальний – 12 pt. великі індекси – 10 pt, малі індекси – 7 pt, великі символи – 14 pt. малі символи – 10 pt: стиль: текст, функції, змінні, матриці-вектори, числа – шрифт Тіmes New Roman Cyr. Великі за розміром вирази та рівняння необхідно записувати у кілька рядків.
Після закінчення тексту через один інтервал подають список літератури з дотриманням вимог (Бюлетень ВАК України, № 5, 2009 р.). Список літератури повинен починатися із заголовка посередині сторінки – ЛІТЕРАТУРА (шрифт – Тіmes New Roman, № 12). Список літератури укладається в алфавітному порядку, згідно якого відповідні посилання в тексті наводяться цифрами у квадратних дужках (наприклад,
[3, с. 43], [11, с. 39-43]). Далі, через один інтервал, вказується рецензент в наступному порядку: науковий ступінь (наприклад, к. п. н., д. п. н.,), вчене звання (наприклад: проф., доц, с. н. с.), прізвище та ініціали рецензента.
Додатково необхідно надіслати такі матеріали: копія статті, оформлена згідно із наведеними вимогами; електронний варіант статті у вигляді файлу формату rtf для MS Word - 97 (або пізніша версія) на дискеті 3.5" або на СD (СD–RW); рецензія доктора наук (з організації, де працює один із авторів); дані про авторів – прізвище, ім'я, по батькові, місце роботи, адреса, тел., е-mail.

СТАТТІ, ЯКІ НЕ ВІДПОВІДАЮТЬ БУДЬ-ЯКІЙ З ПЕРЕЛІЧЕНИХ ВИМОГ, ДО ВИДАННЯ НЕ ПРИЙМАЮТЬСЯ!

Редакція залишає за собою право подавати рукописи на зовнішнє рецензування. Рукописи не повертаються.
Вартість однієї сторінки статті – 45 грн.
Електронні версії матеріалів і статей надсилати за адресою e-mail: ped_kgpi@ukr.net
«Науковий  вісник  Кременецької  обласної  гуманітарно-педагогічної  академії           ім. Тараса  Шевченка» розміщено у  повному  обсязі  на  WEB-сторінці   видання http://nv-kogpi.ucoz.ua у   мережі Інтернет та на сайті бібліотеки ім. В. Вернадського в розділі «Наукова періодика України».

Рукописи направляються за адресою : Кременецька ОГПА,  Наукова частина,      вул. Ліцейна 1, м. Кременець, Тернопільська обл., 47003
Контактні номери: (03546) 2-24-15; 2-19-91
WEB-сторінка видання: http://nv-kogpi.ucoz.ua